Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki, NIP: 18 1180015103, Regon: 010573751
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
 1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO
 2. w celu realizacji umowy, w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie
  i na zasadach określonych przepisami prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą:
  1. przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, dla której zostały udostępnione;
  2. przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  1. niezbędne do realizacji umowy; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy;
 10. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez
  Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki, NIP: 18 1180015103, Regon: 010573751.
  1. za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski
  2. Administrator ustala dane kontaktowe, tj.: tel: 48 22785 22 29, e-mail: zamowienia@slodkiehawo.pl

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.