Niniejszy Regulamin dotyczy warunków, zasad oraz sposobu sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego na stronie internetowej www.slodkiehawo.pl w tym zawierania z konsumentami umów sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Słodkie Hawo Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 19A/4
81-735 Sopot
NIP: 585 14 88 010
REGON: 382961203

§ 1

DEFINICJE

Następującym zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).
 2. Klient lub Użytkownik – Konsument bądź Przedsiębiorca korzystający lub zamierzającego korzystać ze Sklepu, w szczególności składającego zamówienie na zakup Towarów lub usług znajdujących się w gamie produktów Sprzedawcy zawartej w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – prowadzone przez Sprzedawcę konto, służące Klientowi do składania zamówień.
 5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
 6. Produkt lub Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, prowadzącą do utworzenia Konta i korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zaś zasady składania i realizacji Zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.slodkiehawo.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić wykonanie usług.
 10. Strony – łącznie Klient oraz Sprzedawca.
 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych). Dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 12. Umowa na usługi – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Klientem na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu. Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Polski dostępnymi w Sklepie modelami mebli.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży oraz Umów na usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz dokonywania zwrotów Towaru.
 2. Przeglądanie zawartości Sklepu i korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.
 3. Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia Konta, Umowy Sprzedaży, skorzystanie z usługi newslettera, skorzystanie z możliwości zamówienia katalogu lub próbnika kolorów konieczne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail.
 4. Przez sprzedaż slodyczy za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępnymi w Sklepie produktami. Słodkie Hawo zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów, bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Slodkie Hawo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, w szczególności wynikającymi z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 6. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 7. Możliwość korzystania w pełni z zasobów Sklepu przez Użytkownika następuje po Rejestracji Konta.
 8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają prawom przysługujących Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Indywidualne ustawienia komputera bądź innego urządzenia, na którym Użytkownik przegląda zawartość Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem Towaru w rzeczywistości, a prezentacją Towaru na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie (kolory, proporcje itp.).
 10. Użytkownikami Sklepu zawierającymi Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 11. Osoba zawierająca Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną składa dodatkowo oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji tego rodzaju podmiotu.
 12. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Słodkie Hawo podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.
 14. W trakcie korzystania ze Sklepu i jego poszczególnych funkcjonalności Słodkie Hawo wyraźnie informuje Klienta m.in. o tym, kto jest Administratorem zbieranych danych osobowych, o celu zbierania danych i okresie przez jaki dane będą przetwarzane, o podstawie prawnej zbierania danych, o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach danych, a także o prawach przysługujących Użytkownikowi w związku ze zbieraniem danych.

§ 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników odwiedzających Sklep (w tym w procesie Rejestracji Konta, składania Zamówienia bez zakładania konta, korzystania z formularzy kontaktowych, formularza wyceny oraz formularza współpracy, zamieszczonych w Sklepie oraz zapisywania się do usługi newsletter), przetwarzane są przez Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki, NIP: 18 1180015103, Regon: 010573751 (administratora danych).
 2. W zakresie w jakim jest to niezbędne do dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności on-line, administratorem danych jest tenże operator.
 3. Dane Osobowe Użytkowników, względem których Słodkie Hawo jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Klientowi uiszczenia płatności na rzecz Słodkie Hawo za zamówiony Towar.
 4. Słodkie Hawo nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce prywatności Sklepu Internetowego.

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi:
  1. prowadzenie Konta,
  2. formularz zamówienia bez Rejestracji;
  3. newsletter,
 3. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji. Prowadzenie Konta umożliwia Klientowi m. in. składanie zamówień, zapisywanie danych teleadresowych oraz ich modyfikowanie i usuwanie, tworzenie list zakupów, przeglądanie historii zamówień oraz korzystanie z kodów rabatowych.
 5. Usługa formularz zamówienia bez rejestracji polega na stworzeniu listy zakupów i złożeniu zamówienia, zapisywaniu danych teleadresowych oraz ich modyfikowania i usuwania. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Słodkie Hawo na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Słodkie Hawo. Newsletter przesyłany jest przez Słodkie Hawo do wszystkich, którzy dokonali subskrypcji. Umowę 
  na usługę newslettera Klient zawiera z chwilą wyrażenia stosownej zgody zamieszczonej w sekcji “Newsletter” na stronach internetowych Sklepu 
  i przesłania jej Sprzedawcy wraz z adresem e-mail Klienta.
 7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę na usługi prowadzenia Konta oraz newsletter składając stosowne oświadczenie na adres e- mail: zamowienia@slodkiehawo.pl lub pocztą na adres: ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zaprzestanie przesyłania newslettera lub usunie Konto on-line – w zależności od treści wypowiedzenia.
 8. Słodkie Hawo może wypowiedzieć Umowę na usługi z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy na usługi przez Słodkie Hawo następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta on-line, bądź przy składaniu zamówienia.
 9. Słodkie Hawo jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta 
  i usług nieodpłatnych. Słodkie Hawo powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 10. Słodkie Hawo podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej 
  i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 11. Użytkownik może powiadomić Słodkie Hawo o wszelkich wadach lub przerwach 
  w funkcjonowaniu Sklepu (Reklamacje). Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: zamowienia@slodkiehawo.pl lub pocztą na adres: Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki

§ 5

PROWADZENIE I REJESTRACJA KONTA ON-LINE

 1. Rejestracja Konta w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Klient wysyła za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego 
  w Sklepie zgłoszenie rejestracyjne, zawierające niezbędne dane do realizacji przyszłych zamówień.
 3. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, kompletne i poprawne i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
 4. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym okienka potwierdzającego, że Klient zapoznał się z tymi dokumentami i w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 5. Klient może się zalogować do Konta za pomocą podanego podczas rejestracji adresu e-mail (login) oraz indywidualnego hasła. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany hasła za pomocą funkcjonalności udostępnionych 
  w ustawieniach Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta.
 6. Zabrania się Klientom wykorzystywania Konta do dokonywania działań 
  na szkodę innych użytkowników lub Słodkie Hawo.
 7. Klient odpowiada za użycie swojego Konta przez osoby trzecie, a w przypadku nieuprawnionego jego wykorzystania, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Słodkie Hawo o tym fakcie.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
  w celach innych niż założenie i prowadzenie Konta nie warunkuje możliwości zawarcia z Słodkie Hawo Umowy na usługę prowadzenia Konta.

§ 6

ZAMÓWIENIA

 1. Zawartość Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a informacje dotyczące poszczególnych Towarów, prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  Słodkie Hawo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów, bądź ich modyfikowania.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczne założenie przez Klienta Konta.
 4. Klient może składać Zamówienia według jednego ze wskazanych poniżej sposób:
  1. poprzez dodanie widniejącego w Sklepie Towaru do Koszyka i złożenie zamówienia w ramach prowadzonego w Sklepie Konta;
  2. poprzez dodanie widniejącego w Sklepie Towaru do Koszyka i złożenie zamówienia bez rejestracji Konta;
 5. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie nazwy, koloru i ilości Towaru, imienia i nazwiska Klienta, wybranego sposobu i adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, danych niezbędnych 
  do wystawienia faktury.
 6. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane teleadresowe. Brak podania prawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie otrzymania oferty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu 
  i Polityki prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia i następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia okienka potwierdzającego, że Klient zapoznał się z tymi dokumentami i w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 1. W trakcie składania zamówienia Klient przechodzi przez następujące etapy:
  1. logowanie się w Sklepie do Konta, które może nastąpić również po przejściu do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  2. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
  3. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  5. wybór metody płatności za Zamówienie,
  6. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  7. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line Przelewy24.
 2. W trakcie składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta przechodzi przez następujące etapy:
  1. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
  2. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  3. wybór zamówienia bez rejestracji,
  4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  5. wybór metody płatności za Zamówienie,
  6. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  7. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line Przelewy24.
 3. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. Do momentu potwierdzenia zawartości Koszyka Klient może swobodnie dysponować ilością i rodzajem Towaru, który się w nim znajduje.
 5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wpłaty całej należności.
 6. Status realizacji zamówienia Klient może sprawdzić w zakładce poprzez Konto w Sklepie. W pozostałych przypadkach Klient jest informowany mailowo o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 7. Jeżeli Klient stwierdzi jakiekolwiek niezgodności w przesłanych przez Słodkie Hawo informacjach dotyczących składanych przez niego zamówień, powinien niezwłocznie skorygować niezgodności kontaktując się z Słodkie Hawo pod adresem e-mail: zamowienia@slodkiehawo.pl.
 8. Słodkie Hawo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych. W takim przypadku zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klienta nastąpi w ciągu 10 dni, licząc od dnia poinformowania Klienta przez Słodkie Hawo o odstąpieniu od realizacji zamówienia.
 9. W przypadku wskazanym w pkt.15 Słodkie Hawo nie ponosi względem Klienta żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, a rezygnacja lub odstąpienie od realizacji zamówienia nie powoduje powstania po stronie Klienta żadnych uprawnień poza możliwością żądania zwrotu uiszczonych na rzecz Słodkie Hawo należności.

§ 7

PŁATNOŚCI

 1. Ceny wskazane przy każdym z Towarów są wyrażone w polskich złotych 
  i podane są w kwotach brutto, czyli zawierających podatek VAT.
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty jego dostawy przez Słodkie Hawo do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostawy Towaru wyceniany jest indywidualnie w zależności od rodzaju mebla.
 3. Słodkie Hawo za zakupione Towary w Sklepie Internetowym przewiduje płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 4. Słodkie Hawo przystępuje do realizacji Zamówienia od chwili otrzymania z serwisu Przelewy24 potwierdzenia poprawnego wykonania pełnej płatności za zamówienie.

§ 8

WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 5 dni roboczychi jest liczony od dnia potwierdzenia wpływu całej należności na konto Sprzedawcy. 
 2. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu i terminie uzgodnionym z Słodkim Hawo, a w przypadku naruszenia tego obowiązku, zapłaci firmie opłatę tytułem zwrotu kosztów transportu.
 3. Do przesyłki z Towarem Słodkie Hawo dołącza fakturę VAT. 
 4. W przypadku, gdy zamówienie składa osoba nie będąca Konsumentem, w celu otrzymania faktury VAT, zobowiązana jest do podania numeru NIP najpóźniej w dacie zapłaty.
 5. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF) i wysyła ją Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub na adres zapisany na Koncie Klienta albo dołącza ją w formie papierowej wraz z Towarem.
 6. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić paczkę w chwili jej doręczania w obecności kuriera. W szczególności Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klientowi okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody.
 7. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Stąd, przed odebraniem Towaru od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia Towaru w transporcie.
 8. Protokół ustalenia stanu przesyłki, powinien zawierać szczegółowy opis stanu opakowania otrzymanego Towaru oraz okoliczności, które pomogą wykluczyć udział Klienta w szkodzie i będą stanowić istotny dowód potwierdzający fakt, iż szkoda powstała podczas transportu.

§ 9

ZWROTY TOWARÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zakupionego Towaru bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien złożyć oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy na piśmie, zwrot towaru natomiast powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczy wyłącznie Towarów ze standardowej gamy produktów Słodkiego Hawo przedstawionej w Sklepie.
 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zostanie zaakceptowane przez Słodkie Hawo wyłączne wtedy, gdy Towar będzie odesłany w opakowaniu, z kompletną jego zawartością.
 5. Do przesyłki zwrotnej Towaru należy dołączyć dokument zakupu. Zwrot ceny nastąpi w formie, w jakiej nastąpiła zapłata przez Klienta. 
 6. W ciągu 2 dni roboczych od trzymania zwróconego Towaru, Słodkie Hawo dokona jego sprawdzenia. Jeżeli towar spełnia wymagania wskazane w Regulaminie, w ciągu 7 dni roboczych, nastąpi zwrot ceny, a na adres e-mail Klienta przesłana zostanie faktura korygująca, co stanowić będzie potwierdzenie dokonania korekty rozliczenia.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9.  Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar na adres:  Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki,Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę na usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy na usługi Konsument powinien poinformować Sprzedawcę na adres e-mail: zamowienia@slodkiehawo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy na usługi zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.

§ 11

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na zasadach rękojmi uregulowanej w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@solodkiehawo.pl lub pisemnie na adres: Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki,
 6. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), otrzymany dowód zakupu Towaru i kartę gwarancyjną (skan), dokładny opis i zdjęcia przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki,.
 8. Sprzedawca na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych dalszych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 9. Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie. termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna wówczas bieg od dnia doręczenia Sprzedawcy kompletnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji.
 10. Klient może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Sprzedawcy, jej akceptację na adres:zamowienai@slodkiehawo.pl lub pisemnie na adres: Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki,
 11. W przypadku nieprzyjęcia przez Klienta propozycji Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
 12. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie 7 (siedmiu) dni. Po tej dacie obciążony zostanie kosztami przechowywania towaru. 
 13. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta mogą nie być rozpatrzone.
 14. Klientom będącym konsumentami udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione Towary liczonej od daty sprzedaży. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionej przez Słodkie Hawo.

§ 12

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@slodkiehawo.pl lub pisemnie na adres: Słodkie Hawo Loper Poland Paweł Filip Pisarzewski, ul. Łąkowa 18, 05-092 Łomianki,
 3. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), dokładny opis przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listownie na podany w reklamacji adres albo na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 13

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu posiada Sprzedawca i są one zastrzeżone. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być powielane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej Sklepu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Sprzedawcy wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Sklepie, w tym w opiniach o Towarach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu, jego zasobów i udostępnionych funkcji, celem prowadzenia działalności, która naruszałaby interesy Sprzedawcy bądź negatywnie wpływała na funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do przesyłania przez Klientów wszelkich informacji handlowych, prowadzenia przez Klientów działalności komercyjnej lub reklamowej itp.
 6. Klient, który poweźmie informację, iż w Sklepie Internetowym zamieszczono treść niezgodną z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Sprzedawcy przesyłając wiadomość na adres e-mail: zamowienai@slodkiehawo.pl.

§ 14

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Strony zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z zawartą umową, w drodze negocjacji.
 2. Jeżeli podjęte negocjacje nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory – w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca – rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Powoda.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku.
 5. Konsument może jednak skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, np. z mediacji lub sądownictwa polubownego. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy
  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie obowiązywać Stron, natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu będą obowiązywać i będą wiązać Strony.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Sklepu treści, materiałów i publikacji. Zmiany nie wpływają na treść umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 4. Słodkie Hawo ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży i Umowy na usługi, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę, nie większych nich wartość Zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiany zakresu działalności Sprzedawcy;
  5. konieczności poprawienia błędów, i omyłek pisarskich w Regulaminie;
  6. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałania nadużyciom;
  8. konieczności poprawy procesu obsługi Klientów i zawierania umów.
 7. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie poprzez zamieszczenie co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu.
 8. W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy Sprzedaży lub Umowy na usługi, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia danej umowy.
 9. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu i innych danych dotyczących Słodkie Hawo nie stanowi zmiany Regulaminu.